Хотел Вароша e управляван от ИГНАТОВИ АРТ ЕООД с ЕИК 205717958,

със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч 5500, Пл. Тодор кирков 36,

тел. (+359) 896 730 802 и имейл info@hotelvarosha.com;

 

Политика за защита на личните данни

Целта на настоящата Политика за Поверителност е да ви информираме какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните.

Отсядайки в нашия хотел, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Видовете лични данни, които събираме, могат да включват:

Собствено име, бащино име, фамилия, ЕГН, националност, имейл адрес, телефонен номер и адрес;

Финансова информация или данни за издаване на фактура (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност и финансова история);

Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);

Данни, които събираме автоматично:

Когато използвате уебсайта на хотела и други резервационни канали / сайтове, информацията се събира автоматично, като част от нея може да са лични данни. Това включва примерно: лични данни, езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ), история на преглеждането, Booking ID на потребителя и вид преглеждани данни.

Дигитални данни – видеозаписи

Това са данните, събирани, чрез системите за видеонаблюдение, използвани от хотел Вароша във всички обществено-достъпни места в хотела ни (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, коридори, стълбища, входове), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.

Как използваме личните Ви данни

Можем да направим резервация и да я потвърдим;

Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;

Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;

Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя виили ползване на други хотелски услуги. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив, той може да бъде публикуван в пространството, в уебсайта ни.

Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на хотелската услуга;

Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;

Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес; промотираме и маркетиране допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас;

Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;

Фактуриране на използваните продукти и услуги;

Събиране на задължения;

Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата или по телефон в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас, може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на дадено лице.

Кога разкриваме лична информация

Освен с изрично Ваше съгласие, ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация с други хора.

Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение, или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на доброволно предоставената лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана)

Ние заявяваме, че събраните лични данни по горе посочения ред, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.

Можете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни, може да стане по всяко време като се свържете с нас на имейл адрес info@hotelvarosha.com. Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Бисквитки

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични такива по смисъла на GDPR регламентза поверителност и защита на даннитe.

Как защитаваме лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до оторизирани служители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата декларация, относно поверителността или други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с:

Телефон: (+359) 896 730 802

Или изпратете имейл на info@hotelvarosha.com

Адрес за кореспонденция: Хотел Вароша, гр. Ловеч 5500, Пл. Тодор кирков 36